Payday Loans
Company Logo

 

TARTU LASTEAED PLOOMIKE KODUKORD


 

                                                                                                           Kinnitatud Tartu Lasteaed Ploomike

                                                                                                                                       hoolekogu 02.12.2015. a

                                                                                                                                       koosoleku otsusega nr 4            

 

 

 

 

1.        Üldsätted

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4.  Lasteaed on avatud tööpäevadel kell  07:00-18:00. Lasteaed on suletud riigipühadel. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkusteperioodil, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel). Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni üks kuu. Vajadusel garanteerib lasteaed perele koha asenduslasteaias.

1.5.  Lapsevanemal on õigus saada lasteaia töötajatelt lapse kohakasutusega seotud teavet.

1.6.  Lapsevanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori ja haridusosakonna poole.

 

2.        Lapse lasteasutusse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.    Lapsevanem võib tuua lapse lasteaeda e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast.

2.2.    Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

2.3.    Lapsevanem või selleks määratud hooldaja annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse isiklikult vastu rühma töötajalt.

2.4.    Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja  kirjalikult volitatud isikutele, välja arvatud juhul, kui see on ilmselgelt lapse parimate huvide- ja turvalisusega vastuolus.

2.5.    Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu, kui see ei ole ajutiselt teisiti määratud.

2.6.    Lapsevanem teavitab õpetajaid enda ja lapse muutunud kontaktandmetest.

2.7.    Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma või lasteaia kontakttelefonil.

2.8.    Lapsevanem tuleb lapsele järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemisaega, et laps jõuaks riietuda. Kui lapsevanem ei ole 15 minutit enne lasteaia sulgemisaega lapsele järele tulnud ning pole teatanud hilinemisest eriolukorras, on rühma töötajal õigus lapsevanemale helistada.

2.9.    Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsevanemat pole võimalik kätte saada, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10.                        Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal rühma õpetajat teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks, kui lapsevanem soovib lapse puudutud päeva toidukordade eest mitte tasuda. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

2.11.                         Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tagasi tuleb.

2.12.                         Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja osalustasu iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt esitatud arvele. Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest, toitlustamise eest tasutakse järgneval kuul.

2.13.                         Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu. Päevamaksumuse muutustest  teavitatakse vähemalt üks kuu ette.

2.14.                         Lapsevanema poolt arve tasumata jätmisel kahekordse lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest, võib lasteasutuse direktor koha kasutuse lõpetada, kui lasteasutus on lapsevanemale eelnevalt esitanud vastavasisulise kirjaliku nõude, andes tasumiseks tähtaja, kuid lapsevanem pole asunud kohustusi nõuetekohaselt täitma.

2.15.                         Lasteasutuse direktor võib lapse kohakasutamise lõpetamist algatada ka juhul, kui lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või koha kasutamise tingimusi.

2.16.                         Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal.

2.17.                         Kui lapsevanem otsustab loobuda lapse mõnest toidukorrast, teeb ta sellekohase avalduse direktorile vähemalt seitsme päevase etteteatamise tähtajaga.

2.18.                         Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamist, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva vähemalt 14 päeva ette.

 

3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.  Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.       Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3.        Rühma õpetajal on õigus haiguse tunnustega  last rühma mitte lubada  kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4.        Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5.       Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all ja antakse esmast abi.

3.6.  Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7.       Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.8.       Teade lasteasutuses levivast nakkushaigusest avaldatakse rühma infostendil ja rühma vanemate listis, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.9.       Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.10.   Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.11.   Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.12.   Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.13.   Laps kannab lasteaiapidudel pidulikku riietust.

3.14.   Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.15.   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.16.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Lapse kapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.

3.17.   Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju lasteaias õues.

 

4.        Turvalisuse tagamine

4.1.       Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.       Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.       Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4.       Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata on tõkestatud ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5.       Lasteaia töökorraldusega lähtuvad rühmad tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.6.       Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7.       Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8.  Laste ujulasse/ basseini/ veekeskusesse/ veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9.       Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.10.   Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valvesüsteem.

4.11.   Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12.   Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.13.   Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.14.   Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, nutiseadmeid ega väärtesemeid.

4.15.   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.16.   Lasteaia töötajate ja lapsevanemate omavaheline suhtlus ja delikaatsed vestlused põhinevad vastastikusel austusel.

4.17.   Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.18.    Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.